Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Forskeren: Om at skabe miljøer og lede i selvledelse

Skrevet af Trine Madsen - 26. marts 2012 - 11:390 kommentarer
Professor Niels Åkerstrøm fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi forsker i offentlig ledelse

CBS OBSERVER er på rundspørgetur på CBS i anledning af det kommende kodeks for god ledelse og medinddragelse. Vi har spurgt professor Niels Åkerstrøm fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, der forsker i offentlig ledelse, hvad god ledelse er, og hvad et kodeks for god ledelse på CBS bør indeholde.

Kan man overhovedet lave et kodeks for god ledelse på CBS?
- For det første siger min erfaring mig, at man skal holde sig for øje, at sproget i et kodeks er meget formelt. Det kan gøre det svært at få det rigtige med, lægger professor Niels Åkerstrøm Andersen ud på baggrund af sit tidligere arbejde med kodeks for offentlig topledelse, og fortsætter:

- Spørgsmålet er faktisk, om man overhovedet kan lave et kodeks, der rammer og omfatter alle typer af ledelse på CBS. Men med det sagt giver jeg gerne mit bud på det vigtigste indhold i et kodeks for god ledelse på CBS.

CBS’ mangesidede organisation fordrer ledelse i selvledelse
Ifølge CBS-professoren skal man som leder på CBS først og fremmest anerkende, at universitetet er en sammensat størrelse:

- Der vil derfor altid være forskellige opfattelser af den samme udmelding forskellige steder på CBS. Alt vil afhænge af, hvordan CBS iagttages, fastslår Niels Åkerstrøm og fortsætter:

- Man kan også sige, at det handler om at kunne lede en organisation, der på én gang rummer mange forskellige aspekter: forskning, uddannelse, formidling, forholdet til samfundet og til erhvervslivet. CBS er, kort sagt, en flerstemmet organisation. Det betyder alt sammen, at der er ledelse mange steder og på mange niveauer på CBS, og de ’samme’ temaer og problemstillinger ser forskellige ud og giver forskelligt mening afhængigt af iagttagelsespunktet.

Derfor skal nye ledere på CBS ifølge ledelsesforskeren være opmærksomme på, at skal man være en god leder på CBS, så skal man lede sammen med andre i fællesskab – man skal lede andres selvledelse, og frem for alt må ens eget synspunkt ikke blive det dominerende. Sammenhæng i en kompleks organisation som vores skabes ved at rumme det modsigelsesfyldte.

Ledelse handler ikke om at kommunikere, men om at befordre
Ledelse handler om at reducere forskelle, fastslår Niels Åkerstrøm, og uddyber:

- At lede handler om at reducere forskellen mellemfor eksempel, hvor vi er nu og der, hvor vi gerne vil hen. Paradokset er, at ledelse kun kan udpege den forskel, der skal reduceres, men det er de ledede, der reducerer den. Enhver ledelse er derfor afhængig af, at de ledede i deres selv-ledelse knytter an til ledelsen. En leder skal tænke i, hvordan et givent tiltag kan ses som meningsfuldt af medarbejdere og de sammenhænge, de opererer i. Der bliver aldrig mere ledelse end organisationens og medarbejdernes kapacitet til selvledelse. Forventninger og krav fra ledelsen, der opleves meningsfulde, kan omvendt virke understøttende og opbyggende for selvledelsen.

Stabilitet, fleksibilitet og muligheder gennem gode rammer
Sikkert til glæde for mange på CBS understreger ledelsesforskeren, at god ledelse af en organisation som CBS også handler om ikke at lave nye tiltag for at vise handlingskraft, men om at skabe ro og fleksible arbejdsforhold:

- Man skal være klar over, at det på CBS er svært at have overblik over alle de sideeffekter, en omorganisering kan have. Man skal i den forbindelse også være opmærksom på, at regler har en tendens til at dræbe fleksibiliteten og muligheden for at navigere i en organisation som CBS, fastslår Niels Åkerstrøm og pointerer videre, at god ledelse i dag ikke handler om at lave regler, men om at facilitere muligheder:

- Det kræves i stigende grad også af medarbejdere, at de skal repræsentere helheden. Ledelsens rolle bliver derfor at skabe rummet til, at de kan gøre det. Ledelse må for alt i verden ikke komme i vejen for sig selv. Fokus må ikke være på sig selv som leder, men på at give muligheder til medarbejderne.

Symboler på generøsitet er vigtige for motivationen
Desuden påpeger CBS-forskeren, at symboler på generøsitet er et vigtigt redskab for den øverste ledelse på CBS, og at det skal være symboler, både VIP og TAP kan få glæde af:

- Vær generøs! Så vil jeg vove at påstå, at der ikke er den medarbejder på CBS, der ikke vil gå langt – så forsvinder 8-16 tankegangen, fastslår Niels Åkerstrøm, der ikke er blind over for, at der findes langt færre måder at belønne det teknisk administrative personale i systemet end det videnskabelige: Han fremhæver muligheden for at søge om ophold på Klitgården som et godt eksempel:

- Det er en god ordning, som både VIP og TAP kunne få glæde af. Men ordningen mistede faktisk noget af sin symbolværdi for CBS’ ledelse, da den blev lagt ud til administration på institutterne, konkluderer Åkerstrøm.

God ledelse handler om at skabe og understøtte miljøer på CBS
Forskeren i offentlig ledelse påpeger, at ikke bare VIP, men i stigende grad også TAP, i dag er omgærdet af en performancekultur. I den sammenhæng bliver stærke kollektive arbejdsmiljøer afgørende:

- Vi ved alle, at der står flere bag initiativer, der virkelig rykker. På de succesfulde studier sker der ikke kun en formel koordinering, der står et stærkt hold af både VIP og TAP bag. Miljøer udgør en stærk ressource på CBS, understreger Niels Åkerstrøm og uddyber:

- God ledelse handler om at skabe miljøer, hvor der er såkaldt ’entrepreneur spirit’. Men det mener jeg, at det handler om at give medarbejdere, der har ideer, en ramme, hvori de har mulighed for at fuldføre dem.

En stor udfordring i den nye organisation
Ifølge Niels Åkerstrøm Andersen står CBS’ ledelse efter centraliseringen af administrationen på CBS med en stor udfordring, hvorfor han runder sit bidrag til diskussionen af med et godt råd til direktionen:

- HR-politikken skal kunne mærkes helt ude hos den enkelte medarbejder. Efter centraliseringen af HR-medarbejderne er der en risiko for, at HR på CBS bliver opfattet som en stor central personaleafdeling, der udelukkende laver papirarbejdet bag organisationen. Hvis ambitionen er mere end det, og man også vil HRM på CBS, så skal man sørge for, at HR’s tilbud og initiativer kommer længere ud og bliver synlige alle steder på CBS.