Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Forskere og IT-ledere vendte det svære fjern-samarbejde

Skrevet af Anne-Marie Søderberg, professor - Foto: Henriette Frausing - 24. januar 2014 - 13:260 kommentarer
Professor Anne-Marie Søderberg (IKL) satte fokus på de kulturelle og kommunikative udfordringer i et globalt og overvejende virtuelt samarbejde - særligt på de magtkampe, der undertiden føres i et globalt team med henvisning til nationale forskelle.

Forskere, der modtager bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF), skal løbende være i dialog med de involverede virksomheder. CBS var således den 14. januar vært ved et seminar om ’Human Aspects of Global Software Development’, hvor 40 danske og udenlandske IT-ledere var inviteret.

’Human Aspects of Global Software Development’
En forudsætning for støtte til et forskningsprojekt fra DSF er – ud over de sædvanlige krav til problemstillingens originalitet og relevans samt forskningsresultaternes forventede internationale gennemslagskraft – et godt samarbejde med de involverede virksomheder. Disse tildeles en rolle som partnere i projektet.

I forskningsprojektet ’Next Generation Technologies and Processes for Global Software Development’ har virksomhederne forpligtet sig til at give forskerne adgang til etnografiske studier af globale udviklingsprojekter – og til sidenhen at afprøve nye teknologier, der kan facilitere det overvejende virtuelle samarbejde over landegrænser og tidszoner.

Forskerne forpligter sig til gengæld til at være i dialog med repræsentanter fra virksomhederne, udveksle viden og formidle forskningsresultater til dem undervejs i processen, ikke først når bøgerne og de internationale tidsskriftartikler er publiceret.

Seminaret på CBS i januar havde både karakter af forskningsformidling og vidensudveksling med basis i to cases. Disse var skrevet med baggrund i den store forskergruppes etnografiske studier i en lang række danske og udenlandske virksomheder.

Det gode team-samarbejde via mail og Skype
Ph.d.-studerende Thomas Tøth fra CBS’ Department of Intercultural Communication and Management (IKL), der selv følger projekter i Berlingske/Mecom, hvor den indiske virksomhed HCL er udbyder af IT-services, fortalte om udfordringerne med at skabe tillid til medarbejdere i et globalt team, hvor en del arbejder ’off-shore’.

Når samarbejdspartnerne befinder sig i for eksempel Indien, Kina eller Philippinerne, har man ikke face-to-face-kontakt med dem, og derfor mangler der anledninger til at udbygge de sociale relationer, som man ellers får ved en snak over frokosten eller ved kaffeautomaten.

I stedet er man henvist til at bruge e-mails, Messenger og video-konferencer, når man vil i kontakt med dem og gøre brug af deres kompetence – men hvordan kan man ’imitere’ den hverdag man har med kolleger, som man fysisk deler arbejdsplads med? For også i globale teams har man behov for at skabe sociale relationer, ikke blot at udveksle faglig viden.

Thomas Tøth har selv tidligere arbejdet i Indien for Danske Banks IT-afdeling, så han forholdt sig ikke alene teoretisk til spørgsmål om balancen mellem tillid og kontrol, men gav også praktiske bud på, hvordan man kan styrke tilliden til og respekten for de ofte højtuddannede medlemmer af et team på andre lokationer.

Case-workshop om globale samarbejdsrelationer
Herefter var der programsat case-workshops og diskussion med de erfarne IT-ledere.

Undertegnede, der er professor ved IKL på CBS, følger projekter i den indiske IT-gigant Tata Consultancy Services, der har fået solidt fodfæste i Danmark med store drifts- og udviklingsprojekter for blandt andre TDC, Tryg og SAS.

Jeg talte om de kulturelle og kommunikative udfordringer i et globalt og overvejende virtuelt samarbejde og gav eksempler på de magtkampe, der undertiden føres i et globalt team med henvisning til nationale forskelle, selv om der reelt er andet på spil.

Et godt eksempel i den forbindelse er, når vestlige IT-ingeniører føler sig truet på brødet, hvis de mere spændende og udfordrende opgaver gradvis outsources, og nye jobs besættes af kompetente IT-folk i lande med lavere lønniveau.

Fokus i det efterfølgende ’casework’ var dog ikke på konflikter og magtkampe baseret på en ’dem-os’-tankegang. Der blev derimod arbejdet på, hvordan man kan bygge bro og skabe en fælles platform på trods af oplevede kulturelle forskelle og forskelle i kommunikationsformer og problemløsningsadfærd.

Her var de indbudte IT-lederes konkrete erfaringer værdifulde som input til forskerne, men de tjente også som en frugtbar idéudveksling på tværs af virksomhedsgrænser.

Info: 

Forskningsprojektet ’Next Generation Technologies and Processes for Global Software Development’ er et samarbejde mellem forskere fra CBS, IT-Universitetet i København og Indian Institute of Management Bangalore.

Projektet er støttet af DSFs programkomité for strategiske vækstteknologier med 18 millioner gennem årene 2011-2015.

Læs Thomas Tøth's artikel, skrevet af om samme tema som seminaret for 'Ledelse i dag'.

Tilføj kommentar